SSTaDZ

 

 • Zhromaždenie členov SSTaDZ 28.5.2024:
  • Počas konferencie Telemedicína 2024 – Zdravie na diaľku sa uskutočnilo Zhromaždenie členov spoločnosti. Hlavným bodom bola voľba členov výboru a dozornej rady. Za členov výboru boli zvolení: Beáta Havelková, Ľuboš Petrík, Pavol Martanovič, Vladimír Dvorový a Ján Dubaj. Za členov dozornej rady boli zvolení Milan Ševčík, Martin Caudt, Jakub Rybár.
  • Predstavené boli tiež stanovy SSTaDZ a Rokovací poriadok. Oba dokumenty boli zhromaždením členov schválené.
  • Zvolení členovia orgánov spoločnosti súhlasili s voľbou. Na zasadnutí dôjde následne k voľbe prezidenta, viceprezidenta, vedeckého sekretára a predsedu dozornej rady.
  • Členovia orgánov boli zaviazaní predstaviť členom svoje ďalšie plány rozvoja spoločnosti a plán jej činnosti na ďalšie obdobie.

 

 • Zasadnutie výboru 28.5.2024:
  • Zvolení členovia orgánov spoločnosti zvolili spomedzi svojich členov prezidenta spoločnosti – Vladimír Dvorový, viceprezidenta spoločnosti – Ľuboš Petrík a vedeckého sekretára spoločnosti – Ján Dubaj. Predsedom dozornej rady sa voľbou stav Milan Ševčík.
  • Výbor SSTaDZ zobral na vedomie schválené Stanovy a Rokovací poriadok.
  • Výbor SSTaDZ zobral na vedomie úlohy určené zhromaždením členov – prípravu plánu činnosti a ďalšie plány rozvoja spoločnosti. Zaviazal sa uvedené prezentovať na webovej stránke a na nasledujúcom zhromaždení členov.
  • Výbor zhodnotil prebiehajúcu konferenciu Telemedicína 2024, na ktorej sa jeho členovia organizačne podieľajú ako úspešnú.
  • Prezident spoločnosti bol poverený prípravou správy pre Prezídium SLS, stretnutie s prezidentom SLS a prípravou stretnutia s prezidentom SLK.
  • Prezident spoločnosti bol výborom poverený zvolaním a organizáciou ďalšieho zasadnutia výboru.